Çocuk Hizmetleri İl Koordinasyon Sekretarya Birimi
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 47. Maddesine dayanılarak hazırlanan “Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Karalarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin” 19, 20 ve 21. Maddelerine göre “Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkez, İl ve İlçe Koordinasyonların Çalışma, Usul ve Esasları Yönergesi” yayınlanmış ve Koordinasyon Sekretarya Birimleri kurulmuştur.

Merkez Koordinasyon Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 defa, İl Koordinasyon ilgili Vali Yardımcısı başkanlığında 2 ayda bir olmak üzere yılda 6 defa toplanır.

İl Koordinasyon Sekretarya Sorumlusu; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli Sosyal Çalışma Görevlileri arasından İl Müdürünün teklifi, ilgili Vali Yardımcısının uygun görüşü ve Valinin onayı ile görevlendirilir. Yönerge gereği Büyükşehir Belediyesi olan illerde Koordinasyon Birimi Valilik Binasında kurulmaktadır.

İl Koordinasyonun Amacı; Çocuk koruma hizmetlerini izleme, planlama ve uygulanmasına ilişkin teknik çalışmaları yürütmek, İl düzeyinde çocuk koruma hizmetlerinin eşgüdümlü ve koordinasyon içerisinde gerçekleşmesini sağlamak.