Görevlerimiz
İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı

 • Ulusal istihdam stratejisinin yürütümü ile ilgili yapılan tüm yazışmaları arşivlemek.
 • İstihdama ilişkin yeni eğilimleri, tartışmaları, açılımları ve iyi uygulama örneklerini incelemek.
 • İstihdamın artırılmasına ve istihdam koşullarının iyileştirilmesine yönelik politika önerileri ve tedbirler geliştirmek.
 • Bakanlığın istihdam politikaları geliştirmesine yönelik iş süreçlerinin etkinliğini artırmak.  Ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam verilerini takip etmek, gerektiğinde gelişmeleri raporlamak.
 • İlgili kurum ve kuruluşlarca istihdama ilişkin olarak talep edilen bilgi ve belgeleri, görüş ve değerlendirmeleri sunmak.
 • Bakanlığın istihdam politikaları geliştirmesine yönelik iş süreçlerinin etkinliğini artırmak.
 • Özel Politika gerektiren grupların istihdamının arttırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde özel politikalar geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin azaltılması ve ortadan kaldırılması için çalışma yapmak ve bu kapsamda çalışma yapan tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
 • Çocuk işçiliği konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek.
 • Çalışma hayatında eşit muameleyi teşvik edici ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu politika stratejilerinin uygulanmasını izlemek, projeler geliştirmek, AB uyum çalışmaları kapsamında üye devletlerdeki uygulamaları incelemek.
 • Engelliler konusunda işçi ve işveren konfederasyonları, STK, özel sektör ve üniversiteler ile ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini artırmak, gerekli araştırma değerlendirme çalışmaları yapmak, işbirliği içinde izlemek değerlendirmek.
 • Özel politika gerektiren gruplar konusunda işçi ve işveren konfederasyonları, STK’lar, özel sektör üniversiteler ve ilgili tüm kurum kuruluşlar arası işbirliği yapmak.
 • Görev alanındaki konularla ile ilgili farkındalığı artırmak, yerel kapasite oluşturmak için çalışmalar yapmak.
 • Görev alanı ile ilgili gerekli mevzuat çalışmaları yapmak.
 • Görev alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
 • Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek.
 • Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak.
 • Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.