Görevlerimiz
Mevzuat Daire Başkanlığı

 • 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile bu Kanunlara dayanılarak hazırlanmış olan yönetmelikler uyarınca, ilgili kişi ve kuruluşlardan gelen görüş isteğine ilişkin talepleri değerlendirmek ve Genel Müdürlük görüşünü bildirmek,
 • Bakanlığın ilgili birimleri ile bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan kanun, tüzük, yönetmelik tasarıları ve kanun teklifleri ile ilgili olarak genel müdürlük görüşünü oluşturmak,
 • Asgari ücretin tespit ve uygulamasına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Üçlü Danışma Kurulu’nun sekretarya işlerini yürütmek,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,
 • Bilgi Edinme Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yapılan başvurular gereğince Genel Müdürlükçe oluşturulan ‘Bilgi Edinme Birimi’ aracılığı ile bilgi edinme ve CİMER başvurularını sonuçlandırmak,
 • Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları ile ülkemizce onaylanan veya onaylanması düşünülen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve diğer uluslararası belgelerle ilgili olarak genel müdürlük görüşlerinin oluşturulmasında koordinasyonu sağlamak ve bunlarla ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek,
 • Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak,
 • Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak,
 • Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.