Görevlerimiz
Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı

 • Bir işyerinin girdiği işkolunun tespit edilerek Resmi Gazetede yayımlanması,
 • Sendika üyeliğinin e-Devlet kapısı üzerinden kazanılması,
 • Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatlarının Tahsili Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerin uygulanması,
 • İşkolunda çalışan işçilerin toplam sayısı ile işkolunda kurulu bulunan sendikaların üye sayılarına ilişkin Tebliği her yıl ocak ve temmuz aylarında istatistiklerin yayımlanması,
 • İşkolları Yönetmeliğine ilişkin hükümlerin uygulanması
 • Çalışma hayatı istatistikleri yıllığını hazırlamak.
 • Çalışma hayatı ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda üretilen istatistiki bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirmek ve derlenen istatistiklerin analiz çalışmalarını yapmak.
 • Çalışma İstatistikleri Bilgi Sisteminin (ÇİBS) yürütümünü ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak ve yürütmek.
 • Etki analizi çalışmaları yapmak.
 • Görev alanına giren konulara ilişkin seminer, çalıştay, panel, toplantı, eğitim vb. çalışmalara katılmak, bu gibi çalışmaları düzenlemek ve yürütmek.
 • Görev alanına giren konularda strateji, plan, program oluşturmak ve sorumlu veya ilgili birim olarak yer alınan strateji, plan, programları takip ederek gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.
 • Makam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.