Sıkça Sorulan Sorular
Geri

 

 

 

1.Kimler Arabulucu olabilir?

  1. Türk vatandaşı olmak.
  2. Medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
  3. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde öngörülen genel koşulları taşımak.
  4. Siyasi parti organlarında görevli olmamak.
  5. Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonlarda herhangi bir suretle görevli bulunmamak.
  6. Yükseköğretim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunmamak.
  7. Hukuk, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, iktisat ve işletme öğrenimi yapılan en az dört yıllık bir yükseköğretim kurumunu bitirmiş ve işçi-işveren ilişkileri alanında en az beş yıl çalışmış veya diğer yükseköğretim kurumlarını bitirmiş ve kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl iş hukukuyla ilgili görevlerde çalışmış olmak.

 

 

2. Toplu iş Sözleşmesi sürecinde Arabulucu ne zaman atanır?

Toplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantıya taraflardan biri gelmez veya geldiği halde görüşmeye başlamazsa, toplu görüşmeye başladıktan sonra toplantıya devam etmezse veya taraflar toplu görüşme süresi içerisinde anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit ederlerse ya da toplu görüşme süresi anlaşma olmaksızın sona ererse, taraflardan biri uyuşmazlığı altı iş günü içinde görevli makama bildirir. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer.

 

3. Arabulucu Ücreti nasıl belirlenir?

Arabulucu ücreti; İl Müdürlüğü tarafından, Arabulucu Ücretleri Cetvelinde toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyeri veya işyerlerinde çalışan işçi sayısına göre belirlenen gösterge rakamının, memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle hesaplanır (Arabulucu Ücreti). Hesap edilen arabulucu ücreti ikiye bölünerek her iki tarafça ödenmesi gereken tutarlar belirlenir. Toplantıya ilişkin tutanak düzenlenerek toplantıya katılanlarca imzalanır.

Taraflar, yapılan   bildirimden   itibaren   en geç üç iş günü içinde, belirlenen ücreti banka hesabına eşit olarak yatırarak ödeme bilgilerini Genel Müdürlüğe gönderir.

4. Arabulucu ücreti hangi hesaba yatırılır?

Merkez Bankası, Ankara Şubesi TR 1900 0010 0100 0003 5015 4020 nolu hesaba yatırılır. Açıklama kısmına; parayı yatıran işveren bilgisi ve görevlendirilen arabulucu adı soyadının detaylı olarak yazılması gerekmektedir.

5.Arabulucu atanınca süreç nasıl işler?

Arabulucu görev kararını aldıktan sonra on beş gün içinde taraflarla toplantı yaparak uyuşmazlığa çözüm arar. Arabulucunun görevi on beş gün sürer. Bu süre, tarafların anlaşamaması halinde altı iş günü uzatılabilir. Uzatma yazı ile İl Müdürlüğüne bildirilir. İl Müdürlüğüne intikal eden uzatmaya ilişkin yazı örneği Çalışma Genel Müdürlüğüne gönderilir. Arabulucu,  görüşmeler neticesinde anlaşma veya uyuşmazlık durumunda hazırlamış olduğu arabulucu raporunu 3 iş günü içinde görevli makama tevdi eder.

 

 

Geri