Görevlerimiz
Sendikalar Daire Başkanlığı

 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulan işçi ve işveren sendika şubeleri, sendikalar ile konfederasyonların iş ve işlemlerini yürütmek.
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre kurulan sendika şubeleri, sendika ve konfederasyon kuruluş kayıtlarının tutulması, sendika ve konfederasyonların genel kurulları ile bilanço, çalışma ve denetleme raporlarını takip etmek.
 • 6356 ve 4688 sayılı Kanunlar uyarınca talep edilen konular hakkında Bakanlık görüşü oluşturmak.
 • Sendikal kuruluşların iletişim bilgileri ve zorunlu organlarına seçilenlerin kayıtlarının tutulması, tüzükleri ile birlikte internet ortamında yayımlanmasının sağlanması ve takibini yapmak.
 • Genel kurul evraklarının mevzuata uygunluğunun araştırılması, dosyalanması ve faaliyetlerinin izlenmesi, tüzüklerinin idari yönden incelenmesi ve kanunlara aykırılığı tespit edilen hususlar ile bunların ne şekilde düzeltileceği konularında yazışmalar yapmak.
 • 6356 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sendika ve sendika üyelerinin örgütlenmeye yönelik olarak şikâyet ve iddialarının Bakanlığımıza bildirilmesi durumunda İş Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmesi ve takibini yapmak.
 • 4688 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sendika ve sendika üyelerinin örgütlenmeye yönelik olarak şikâyet ve iddialarının Bakanlığımıza bildirilmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara intikal ettirilmesi ve takibini yapmak.
 • Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki birimlerden gelen muhtelif konulara cevap vermek.
 • ​Bilgi edinme ve CİMER başvurularını süresi içinde cevaplamak.
 • Uygulanmakta olan kanunlar uyarınca açılan davalara ilişkin Hukuk Müşavirliğine görüş ve mütalaaları bildirmek.
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 30’uncu maddesi gereğince her yıl Temmuz ayının ilk haftasında yayımlanması gereken kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin istatistikleri belirleyerek Resmi Gazete’de yayımlatmak.
 • Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek.
 • Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak.
 • Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.
 • Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.