Görevlerimiz
Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanlığı

 • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda öngörülen iş ve işlemleri yapmak.
 • Sendikal kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş taleplerinin değerlendirilerek 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre cevaplandırmak.
 • Elektronik ortamda yapılan CİMER ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre yapılan bilgi edinme talepleri cevaplandırmak.
 • Sendikal haklarla ilgili olarak uluslararası kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapmak.
 • Uygulanmakta olan kanunlar uyarınca açılan davaları takip etmek.
 • Çalışma hayatına ilişkin onayladığımız uluslararası sözleşmeler ve AB uyum yasaları çerçevesinde sosyal tarafların görüşleri de alınarak yeniden düzenlenmesi için çalışmalarda bulunmak.
 • Çalışma barışını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.
 • TBMM'ne sunulan kanun teklifleri ile ilgili görüş oluşturmak, yazılı ve sözlü soru önergelerine cevaplar hazırlamak.
 • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın tespiti ve yetki belgesi verilmesi işlemlerinin uygulanmasını sağlamak.
 • Yetki tespit ve yetki belgesinin iptaline ilişkin açılan davalarla ilgili bilgi ve belgelerin hukuk müşavirliğine veya mahkemelere intikal ettirilmesini sağlamak.
 • Toplu iş ilişkileri ile ilgili faaliyetlerin takibini yapmak.
 • Teşmil uygulaması ile ilgili prosedür işlemlerini yürütmek.
 • Grev ve lokavt kararları ile ilgili uygulamaları takip etmek ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
 • İmzalanan toplu iş sözleşmelerinin kaydını tutmak.
 • Grup toplu iş sözleşmesinde çıkan uyuşmazlıklarda arabulucu görevlendirmek.
 • Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.