Görevlerimiz
İnsan Kaynakları, Eğitim ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

 • Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığından gelen bütçe çağrısı üzerine, genel müdürlüğün ihtiyaçlarını belirlemek ve genel müdür tarafından onaylanan ihtiyaçlar doğrultusunda bütçe teklifi çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve bütçe teklifini Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi için gerekli evrakın hazırlanmasını sağlamak.
 • Bütçe Kanunu ile belirli ödeneklerin serbest bırakılma oranlarına göre bütçenin sarfı ile ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Daire başkanlıklarının taleplerini bütçe tekniklerine ve kanun teklifi hazırlıklarına uygun olarak incelenmesini ve serbest bırakma oranlarına göre harcamaların gerçekleşmesini sağlamak.
 • Demirbaş ve sarf malzemelerinin temini ve tedariki bakım ve onarımı için gerekli işlemleri yapmak.
 • İlgili mevzuat çerçevesinde taşınır mallarla ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Yıllık faaliyet  raporlarının hazırlanmasını sağlamak.
 • İşçi Ceza Paraları projelerinin değerlendirilmesi ve uygulamalarının takibine yönelik işlemlerini yürütmek, görev alanına  giren konularda ilgili projeler yapmak.
 • Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel ihtiyacı ile ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Genel Müdürlük personelinin özlük ve kadro işlemleri ile ilgili olarak; yıllık izin, ücretsiz izin, mazeret izni,hastalık izni ve kadro derece yükselmeleri işlemlerinin takip ve kontrol edilmesini sağlamak.
 • Personel görevlendirilmeleri ile ilgili gerekli yazışmaların yapılmasını ve onayların alınmasını sağlamak.
 • Personel görevlendirilmelerinde yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluklarının yapılmasını sağlamak.
 • Genel Müdürlüğün gelen-giden evrak, faaliyetlerini ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenlemek ve yürütümünü  sağlamak.
 • Genel Müdürlüğümüz personelinin hizmet içi eğitimleri konusunda eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmalarına katılmak ve bu kapsamda Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı ile yapılacak eğitimlerin hazırlanmasını sağlamak.
 • Çalışma Uzman Yardımcılarının Temel Eğitim Planının hazırlanması, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasını sağlamak
 • Çalışma Uzman Yardımcılarının, yönetmelik hükümleri doğrultusunda Çalışma Uzman kadrolarına atanabilmeleri için gerekli sınav işlemlerini yürütmek, 
 • Genel Müdürlüğümüz görev alanı ile ilgili hizmet içi eğitim faaliyetleri iş ve işlemlerini yürütmek ve yeni stajyer personel yetiştirilmesini sağlamak,
 • Çeşitli üniversitelerden müracaat eden öğrencilere çalışma mevzuatı konularında ve uygulamaları hakkında bilgilendirme programları hazırlamak ve gerçekleştirmek,
 • Genel Müdürlüğümüz personeline ilişkin yabancı dil eğitim konusunda teşvik edilmesi için çalışmalar yürütmek,
 • Bakanlığımız yıllık Eylem Planı ve Yıllık Eğitim Planında yer alan Genel Müdürlüğümüz kısmında yer alan eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 
 • Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.