Anlaşmalar Daire Başkanlığı
 • Sosyal güvenlik alanında yapılacak anlaşmalara ilişkin gerekli incelemelerin yapılması, anlaşmayı uygulayacak yetkili Kurum ile görüşmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Anlaşmalarla ilgili rapor veya bilgi notları hazırlanması ve Makama sunulması,
 • Sosyal güvenlik anlaşmalarının ve bunlarla ilgili idari anlaşmaların hazırlanması, mevcut anlaşmaların/sözleşmelerin tadilinde ve bunların uygulanmasında ortaya çıkan sorunların çözümünde ilgili merciler arasında koordinasyonun sağlanması, heyetler arası müzakerelerin gerçekleştirilmesi,
 • İşgücü anlaşmalarının hazırlanması, mevcut anlaşmaların tadili ile uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümü amacıyla heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Bakanlığımız ile muhatap ülke Bakanlıkları arasında “İşbirliği Anlaşması” veya “İşbirliği Protokolleri”nin oluşturulmasıyla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Anlaşma taslak metinleri üzerinde mutabakat sağlanması ve söz konusu anlaşmaların imzalanmasının kararlaştırılması halinde imza yetkisinin alınmasını teminen Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması,
 • İmzalanan yeni anlaşma veya tadil anlaşmalarının TBMM’de iç onay sürecinin başlatılması ve iç onay sürecinde Bakanlığımıza düşen görevlerin yerine getirilmesi,
 • Sosyal güvenlik alanında yapılan anlaşmalar ile işbirliği protokolleri konusunda veri bankası oluşturulması ve verilerin düzenli olarak güncellenmesi,
 • Türkiye - F. Almanya İstisna Akdi Anlaşmasının uygulanması, ortaya çıkan sorunların çözümü amacıyla iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin gerçekleştirilmesi, Türk firmalarının ve vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerinin değerlendirilmesi,
 • Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının yabancı muhataplarıyla imzalayacakları anlaşma, protokol, mutabakat zaptı vb. hakkında görüş bildirilmesi,
 • Anlaşmaların uygulanmasının değerlendirilmesi amacıyla yetkili kurum ya da irtibat kurumlarıyla periyodik istişarelerin gerçekleştirilmesi,
 • “İkili Konsolosluk Görüşmeleri”, “Karma Ekonomik Komisyonu (KEK)” ve “Yüksek Düzeyli (Stratejik) İşbirliği Konseyi” Toplantılarının gündemine dair görüş oluşturulması ve toplantılara katılımın sağlanması,
 • Bakanlığımız ile çok sayıda vatandaşımızın yaşadığı ülkelerin ilgili Bakanlıkları arasında “Bakanlıklar Arası Ortak Çalışma Grubu”nun kurulması ve/veya faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi.