Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı
Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığının görevleri

a) Bakanlığın yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik politikaları çerçevesinde yurtdışı teşkilatınca sunulan hizmetlerin uygulanmasını takip etmek ve raporlamak,

b) Yurtdışı birimlerinin aylık ve yıllık raporlarını takip, analiz etmek ve elde edilen çıktıları hizmet kalitesinin artırılması amacıyla değerlendirmek ve istatistiki verileri derleyerek kullanıma hazır hale getirmek,

c) Yurtdışı görev sonu değerlendirme raporlarını takip etmek, incelemek ve değerlendirmek,

ç) Yurtdışı birimlerinden gelen yıllık raporlar doğrultusunda Bakanlığın görev alanına ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza ilişkin gelişmeleri ve sayısal bilgileri içeren Genel Müdürlük Yıllık Raporunu hazırlamak,

d) Yurtdışı birimlerinin aylık ve yıllık raporları ile yurtdışı görev sonu değerlendirme raporlarını veri bankasına işlemek,

e) Yurtdışı teşkilatı tarafından yürütülen Eylem Planlarının uygulanmasını takip etmek, raporları incelemek ve değerlendirmek,

f) Yurtdışı birimlerince düzenlenen veya katılım sağlanan seminer, konferans gibi her türlü toplantı raporunu incelemek ve değerlendirmek, çıktıları Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmek,

g) Genel Müdürlük bünyesinde dokümantasyon merkezi ile veri bankasını oluşturmak ve yönetmek,

ğ) Genel Müdürlüğe iletilen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan her türlü basılı yayın, rapor, tez, bilgi notu, istatistik ve benzeri dokümanı tasnif ederek dokümantasyon merkezinde saklamak,

h) Genel Müdürlüğe iletilen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan dosya, rapor, tez, bilgi notu, istatistik ve benzeri dijital dokümanı veri bankasına işlemek,

ı) Periyodik yayınlar ile diğer kitap ve broşürleri hazırlamak,

i) İç ve dış genelgeler ile mevzuat düzenlemelerini yurtdışı teşkilatına duyurmak,

j) Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının yurtdışındaki uygulamalara, mevzuata ve muhatap kurumlara yönelik bilgi taleplerini ilgili yurtdışı birimlerine iletmek,

k) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda programların yapılmasını teminen ilgili medya kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

l) Bakanlık politikaları doğrultusunda Genel Müdürlük stratejisini oluşturmak, güncellemek ve takip etmek,

m) Genel Müdürlüğün stratejik planını hazırlamak ve iç kontrol görevlerini yürütmek,

n) Genel Müdürlüğün stratejik planı doğrultusundaki hedef ve performans göstergelerini oluşturmak, güncellemek ve takip etmek,

o) Bütçe görüşmelerine ilişkin sunum, bütçe notu ve soru-cevap kartları hazırlamak ve benzeri çalışmaları yürütmek,

ö) Genel Müdürlüğün yıllık birim faaliyet raporunu hazırlayıp Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek,

p) Genel Müdürlüğün hizmet envanterini hazırlamak ve güncellemek,

r) Bakanlık birimleri ile diğer kamu ve özel kurum/kuruluşlarından gelen görüş yazılarını cevaplandırmak,

s) Bakan ve Üst Yönetici tarafından gerçekleştirilecek yurtdışı ziyaretleri ve yabancı heyetlerin kabulüne yönelik Protokol Dairesi tarafından hazırlanacak ülke dosyalarına katkı sunmak,

ş) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.