Yayınlar ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
  • Periyodik yayınlar (DİYİH Güncel) ile diğer kitap ve broşürlerin hazırlanması,
  • Bilgi ve dokümantasyon merkezi ile veri bankasının yönetimi,
  • Genel Müdürlükte hazırlanan ülke raporu, araştırma raporu, bilgi notu, istatistikler vb. dokümanın veri bankasına işlenmesi,
  • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çalışma hayatına yönelik olarak basın yayın organlarında yer alan haber ve yayınların takibi,
  • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çalışma hayatına yönelik programların yapılmasını teminen TRT ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapılması,
  • Elektronik Doküman Yönetim Sistemi birim proje sorumluluğu görevinin yürütülmesi,
  • Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi.