Yurt Dışı Vatandaş Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yurtdışı Vatandaş Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri

a) Vatandaşlarımızın yurtdışına yönelik hak ve menfaatlerine ilişkin başvuruları hakkında gerekli çalışmaları yapmak ve taleplerini takip etmek,

b) Yurtdışında yaşayan veya ülkemize kesin dönüş yapmış vatandaşlarımızın yurtdışındaki çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla çalışmalar yürütmek,

c) (b) bendinin uygulanmasında Uluslararası Kuruluşlar Dairesi, Anlaşmalar Dairesi ve ilgili yurtdışı birimleriyle koordinasyon içinde çalışmak,

ç) Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerin ulusal mahkemeleri ile uluslararası mahkeme kararlarının takibi ile bu kararların vatandaşlarımızın haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili birimlere ve yurtdışı teşkilatına iletmek,

d) Uluslararası göçün veya yer değiştirmenin sonucunda yurtdışında bulunan veya yurtdışı ile bağlantısı olan çocuk, birey ve ailelerin sosyal, kültürel veya yasal güçlüklerden kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmak üzere sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmalarını yürütmek,

e) Yurt içinde veya yurtdışında bulunan sosyal hizmet kurumları, mahkemeler veya sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren diğer yetkili makamlar tarafından sunulacak hizmetlerin veya alınacak kararların belirlenmesinde, vaka çalışmasına konu çocuk, birey veya ailenin yüksek yararı doğrultusunda bir işlem yapılabilmesi adına, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon görevini yerine getirmek,

f) Uluslararası sosyal hizmet vakalarının yürütülmesinde; yurtiçinde veya yurtdışında ihtiyaç duyulan sosyal inceleme çalışmasının yapılmasını ve konuya ilişkin sosyal inceleme raporunun düzenlenmesini sağlamak, yerel sosyal hizmet makamları tarafından ilgili çocuk, birey veya ailenin yaşam koşulları hakkında risk teşkil eden durumların tespit edilmesi halinde koruma önlemlerinin alınmasını teşvik etmek,

g) Uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmalarını öncelikle Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonunun (International Social Service-ISS) ülke temsilcilikleri ile işbirliği halinde yürütmek, ISS’nin temsilciliğinin bulunmadığı veya herhangi bir sebeple ISS ile çalışmanın mümkün olamadığı durumlarda, uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmalarını Bakanlık Yurtdışı Teşkilatı, ülkemizin dış temsilcilikleri veya sosyal hizmetler alanında faaliyet yürüten uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek,

ğ) Bakanlığa iletilen ve ülke sınırlarını aşan uluslararası sosyal hizmetler kapsamındaki meselelerin çözümüne yönelik gerekli tavsiyelerde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, gelen talepleri konusunda göre ilgili makamlara yönlendirmek ve sonuçlandırmak,

h) Uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmaları kapsamında elde edilen bilgi, belge ve görüşlerin etik ve belirli standartlara uygunluğunu değerlendirmek ve gerekli görüldüğünde konuya ilişkin rehberlik etmek,

ı) Uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmalarının yürütülmesinde gerekli bilgi, belge ve uzman görüşlerinin temin edilmesini sağlamak ve ihtiyaç duyulan araştırmaları koordine etmek,

i) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin ulusal mahkemelerden gelen bilgi taleplerinin incelenmesi ve ilgili yurtdışı birimi aracılığıyla cevaplandırmak,

j) Bakanlığın görev alanına giren konularda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ceza ve prim borçlarına ilişkin tebligat işlemlerini yurtdışındaki Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar aracılığıyla yapmak,

k) Bakanlık Yurtdışı Teşkilatının bulunduğu ülkeler öncelikli olmak üzere, belirlenen hedef ülkelerin yabancılar kanunu, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda gerekli bilgileri derlemek ve bu bilgileri rapor olarak hazırlamak, ihtiyaç duyulan hallerde ilgililerin istifadelerine sunmak,

l) Yurtdışı istihdamına yönelik, ihtiyaçların tespitini yapmak, bu hususta ülkelerin belirleyeceği politikaları ilgili yurtdışı birimleri vasıtasıyla takip etmek ve ilgili kurumları bilgilendirmek,

m) Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerini takip etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sürdürmek ve Türk firmaları ile vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerini değerlendirmek,

n) ISS’ye üye olmaktan doğan iş ve işlemleri yürütmek,

o) Yurtiçinde veya yurtdışında ISS veya diğer kurumlar tarafından uluslararası sosyal hizmetler alanında düzenlenen eğitim, seminer veya toplantılara katılmak, katılım sağlanan faaliyetlerde gündeme gelen yeni yöntem ve metotları Bakanlık hizmetlerine uygun bir şekilde uygulamaya koymak, bu tür etkinliklerde elde edilen deneyimleri raporlayarak Genel Müdürlük Makamına sunmak,

ö) Bakan ve Üst Yönetici tarafından gerçekleştirilecek yurtdışı ziyaretleri ve yabancı heyetlerin kabulüne yönelik Protokol Dairesi tarafından hazırlanacak ülke dosyalarına katkı sunmak,

p) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.