Yurt Dışı Teşkilatı ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
 • “Yurt Dışı Hizmet Yönergesi”nde yer alan, Bakanlığın yurt dışı birimlerinin vatandaşlarımıza yönelik politika ve hizmetlerin uygulanmasının takibi ve raporlanması,
 • Yurt dışı birimlerinin aylık ve yıllık raporlarının takibi, analizi ve elde edilen çıktıların hizmet kalitesinin artırılmasında değerlendirilmesi,
 • Yurt dışı görev sonu değerlendirme raporlarının takibi, incelenmesi ve değerlendirilmesi,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda yerli ve yabancı basın yayın organlarında çıkan haberlerin takibi,
 • Yurt dışı teşkilatı tarafından yürütülen Eylem Planlarının uygulanmasının takibi, raporların incelenmesi ve değerlendirilmesi,
 • Yurt birimlerimizin çalışmaları ile yurt dışındaki vatandaşlarımıza ait istatistiki verilerin derlenmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi,
 • Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızla ilgili seminer, konferans ve benzeri organizasyonlar düzenlemek, bu konuda üniversitelerle işbirliği yapmak,
 • Yurt dışında yapılan seminer, konferans ve açık oturum gibi her türlü toplantı raporunun incelenmesi ve değerlendirilmesi; çıktıların Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi,
 • Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının yurt dışında çalışan vatandaşlarımızla ilgili bilgi taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanların Makam’a arz edilmesi,
 • Stratejik plan ve iç kontrol görevlerinin yürütülmesi,
 • Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerin ulusal mahkemeleri ile uluslararası mahkemeler tarafından verilen ve vatandaşlarımızın menfaatlerini koruyan kararlar hakkında YVHD tarafından hazırlanan bilgi notlarının veri tabanına işlenmesi ve yurt dışı teşkilatına bilgi verilmesi,
 • Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi.