Görevlerimiz
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün Görevleri ve Vatandaşlarımıza Sunulan Hizmetler

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne verilen görevler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurt dışında yaşayan; Türk vatandaşlarının, kaybettirme halleri dışında Türk vatandaşlığından çıkmış olanların ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Tük Vatandaşlığı Kanunun 28'inci maddesi kapsamındaki kişilerin yabancı ülke mevzuatı ile uluslararası mevzuattan kaynaklanan çalışma, sosyal güvenlik ve sosyal hizmet konularındaki hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,

b) Belirtilen kişilerin kültürel, ekonomik ve ailevi nedenlerden kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmak için gerekli çalışmaları yapmak, uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmaları yürütmek, yurt dışında gerekli sosyal incelemeleri yaparak sosyal inceleme raporları hazırlamak ve bu konularda yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Yurt dışında Türk işgücünün istihdamına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın görev alanına giren diğer konularda uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmaları hazırlamak, müzakereleri yürütmek ve tadili çalışmalarını yapmak ve bu konuda Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

d) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan iş ve işlemleri yapmak,

e) Bakanlık yurt dışı kadroları düzenlemek, bu kadrolarda görev yapan personeli yönetmek ve denetlemek,

f) Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca yapılacak yurt dışına ilişkin işlemleri koordine etmek ve bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın görev alanıyla ilgili yurt dışı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile protokol işlerini yürütmek,

g) Çalışma hayatı ve sosyal politika alanlarında yabancı literatürü, mevzuatı ve uygulamaları izlemek ve raporlamak,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.