Laboratuvar Yetkilendirme Bölümü
 
  Bölümlerimiz

 

 

LABORATUVAR YETKİLENDİRME BÖLÜMÜ

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarının yetkilendirilmesi görevi İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkındaki Yönetmelik’in 20.08.2013 tarihinde yayımlanması ile bakanlığımız adına İSGÜM’e verilmiş ve laboratuvar yetkilendirme bölümü kurulmuştur.

Bu yönetmeliğe göre işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik kişisel maruziyet ve ortam ölçümlerini yapabilmek için laboratuvarların ön yeterlilik veya yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Laboratuvar yetkilendirme bölümü de bu belgelerin verilmesi ve belge verilen laboratuvarların takibinden sorumludur.

 

GÖREVLERİ:

1.İş hijyeni alanında faaliyet gösteren ve yetki almak için başvuran laboratuvarların başvuru dosyalarını incelemek,
2.Belge üzerinde yapılan inceleme sonucunda herhangi bir eksiği olmadığı tespit edilen başvuru için yerinde inceleme yapılmasını sağlamak
3.Başvuru dosyası ve yerinde inceleme sonucu uygun bulunan laboratuvarların yetki belgelerinin düzenlenmesini(ön yeterlik veya yeterlik belgesi), verilen belgelerin mevzuata uygun sürelerde yenilenmesini ve mevzuattaki hükümlere aykırı hareket eden laboratuvarların yetki belgelerinin iptal edilmesini sağlamak
4.Ön yeterlik belgesi verilen laboratuvarların mevzuatta belirtilen süre sonunda yeterlik belgesi başvurusu yapmasını sağlamak, süresi sonunda başvuru yapmayan laboratuvarın ön yeterlik belgesinin iptal edilmesini sağlamak
5.İş Hijyeni laboratuvarlarınca hazırlanarak İSGÜM’e gönderilen laboratuvar ölçüm ve analiz sonuçları ile yeterlik ve karşılaştırma deneyi sonuçlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve İSG-Katip’e kaydedilmesini sağlamak
6.Laboratuvarın yapamadığı iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetine ilişkin hizmet yaptırdığı laboratuvarların listesi ve yapılan sözleşmenin incelenmesi, değerlendirilmesi ve İSG-Katip’e kaydedilmesini sağlamak
7.İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarların mevzuata uygun olarak faaliyetlerini yürütüp yürütmediklerinin tespiti için haberli veya habersiz denetim planlamak ve planlamalara uygun olarak denetimlerin yapılmasını sağlamak
8.Laboratuvarın adres değişikliği, personel değişikliği, personelin yetki değişikliği, akreditasyon belgesinin iptali ya da askıya alınması gibi durumların laboratuvar tarafından İSGÜM’e bildirilmesini sağlamak ve gerekli bilgileri İSG-Katip’e aktarmak
9.Haberli veya habersiz yapılan denetimlerde eksiklik ve uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda laboratuvarın yetki belgesinin askıya alınması ya da iptal edilmesini sağlamak
10.Laboratuvarlar tarafından yapılan kapsam genişletme başvurularının değerlendirilmesini, gerekirse yerinde inceleme yapılmasını ve laboratuvarın parametre kapsamının genişletilmesini sağlamak
11.Laboratuvarların iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarına tarafların veya teftişe yetkili mercilerin itirazı halinde; yapılan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarının incelenmesini ve gerekli görülürse sonuçlarının geçersiz kılınmasını sağlamak
12.Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almış laboratuvarlar ve belgelerine ait kapsam listelerinin internet sayfamızda  yayınlanmasını sağlamak
13.İş hijyeni Laboratuvarlarına yapılacak genel duyuruların internet sayfasında ilan edilmesini sağlamak
14.Laboratuvarlara ilişkin verilen İSG-Katip veri tabanına girişini sağlamak ve takip etmek
15.İş hijyeni ölçüm, test ve analizi ile ilgili referans metotları takip etmek
16.Başvuru yapılan metotların iş hijyenine olan uygunluğunu değerlendirmek
17.Yetkilendirme bölümünün görev alanına giren komisyonlarda görev almak
18.İş sağlığı ve güvenliği alanında, bölümün çalışma alanındaki mevzuat çalışmalarına katılmak
19.Bölüme gelen uygunsuzlukları değerlendirmek ve yapılacak iyileştirme çalışmalarını yerine getirmek,
20.Çalışma programına giren alanlarda bilgilendirme ve eğitim çalışmaları hizmetlerini yürütmek,
21.Mevzuat çerçevesinde Genel Müdürlükçe ve Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

FAALİYETLERİ:

1.Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almak üzere başvuru yapan laboratuvarların başvuru dosyalarının incelenmesi, yerinde inceleme denetimlerinin yapılması ve yeterli görüldüğü parametrelerde yetki belgelerinin düzenlenmesi.
2.Yeterlik belgesi bulunan laboratuvarların kapsam genişletme başvurularının incelenmesi, gerekirse yerinde inceleme denetimlerinin yapılması ve kapsam genişletme belgelerinin düzenlenmesi.
3.Belge süresi biten laboratuvarların belge yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
4.Adres değişikliğinde bulunan laboratuvarların yeni adreslerinde faaliyetlerine devam etmeleri için gerekli incelemelerin ve denetimlerin yapılarak yeni adreslerine belge düzenlenmesi.
5.Yetki belgesi almış laboratuvarların belirli aralıklarla haberli ya da habersiz olarak denetlenmesi.
6.Ölçüm yapacakları işyeri bilgilerini İSG-KATİP’e giren laboratuvarlara habersiz saha denetimleri yapılması.
7.Laboratuvarların denetimleri neticesinde uygunsuz bulunması durumunda laboratuvarlara belge askı-belge iptal ya da parametre askı işlemlerinin uygulanması.
8.Denetim personelinin uygulama birlikteliği sağlaması için çalıştay, toplantı düzenlenmesi.
9.Denetim personeline yönelik denetim dokümanları ve rehber dokümanlar hazırlanması.
10.Laboratuvarlara yönelik bilgilendirme toplantıları ve teknik eğitimler yapılması.
11.Laboratuvarlara yönelik rehberler hazırlanması.
12.Laboratuvarlara yönelik duyurular hazırlanması ve web sitesinde yayınlanması.
13.Yetki verilen metotların güncelliğinin takip edilmesi ve metotların uluslararası enstitüler tarafından iptal edilmesi ve revize edilmesi durumunda laboratuvarların bu konuda yönlendirilmesi.
14.İş hijyeni alanında projeler yapılması ve mevcut projelerde görev alınması.
15.Kongre, sempozyum ve seminerlerde iş hijyeni ve laboratuvar yetkilendirme konularında sunum, bildiri vb. yapılması.