Laboratuvar Yetkilendirme
Laboratuvar Yetkilendirme

 

Yetki Başvurusu

 • undefined(31.10.2018) TS EN ISO 7243:Aralık 2017 Standardı rehberi için tıklayınız
 • Kabul Edilen İş Hijyeni metotları için  tıklayınız
 • (07.12.2017) Fiziksel parametreler ile ilgili örnek ölçüm ve numune alma formları ve hesap programları için tıklayınız
 • (04.01.2016) İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi yapan laboratuvarlar için rehber için tıklayınız
 • 24.01.2017 tarihli yeni yönetmelik İçin tıklayınız
 • Kalibrasyon yaptıracak laboratuvarların dikkatine... Detaylar için tıklayınız
 • Başvuru dosyasında istenilen belgeler için tıklayınız
 • Başvuru ücretleri için tıklayınız
 • Laboratuvar Yetkilendirme Toplantısı Eğitim Dökümanları için tıklayınız

 Duyurular

 

03.06.2020 Belge Yenileme Başvuruları ile İlgili Duyuru

undefinedİş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik Kapsamında yeterlik belgesi süresi 11.03.2020 tarihinden sonra dolmuş veya dolacak olup belge yenileme işlemi için duyuru tarihi itibariyle başvuruda bulunmuş olan laboratuvarların belge yenileme işlemlerinin tamamlanamaması durumunda bu laboratuvarların 01.09.2020 tarihine kadar mevcut yeterlik belgeleri ile iş hijyeni ölçüm test ve analizlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca yoktur.

11.07.2019 GC-MS CİHAZI KULLANARAK UOB KONSANTRASYON TAYİNİ HİZMETİ VEREN LABORATUVARLARIN DİKKATİNE!

TS ISO 16200-1/TS ISO 16200-2 metotları kapsamında, Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) cihazı kullanarak “Havadaki Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonu Tayini” parametresinin yetkilendirme süreci ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre; mesleki maruziyet sınır değerleri göz önüne alınarak parametrelerin çalışma aralıkları belirlenirken iç standart kullanılması koşulu ile; 6 x 70-mm boyutunda  50/100 mg’lık sorbent tüp kullanımında, 4 ml çözücü ile desorpsiyon işlemine alternatif olarak izin verilmektedir. Çalışmalarını bu alternatif uygulama doğrultusunda gerçekleştirmek isteyen laboratuvarların;metot doğrulama raporlarında kullanılan çözücü hacim değeri ve kullanılan iç standart bilgilerine yer vermesi beklenmektedir. Desorpsiyon verimi hesabına yönelik yapılan analizlerin;  iç standart kullanılarak ve yeni çözelti hacimleri esas alınarak gerçekleştirilmesi/mevcut çalışmaların güncellenmesi gerekmektedir.

Duyuru yayımlanma tarihinden itibaren geçerlidir.

    16.05.2019 İşyerlerinde gerçekleştirecek İş Hijyeni ölçümlerinin İSG KATİP sistemine girişi yapılırken ölçümlerin başlangıç saatlerinin açıklamalar kısmına yazılması gerekmektedir. Laboratuvarların bu konuda hassasiyet göstermesi rica olunur.

   15.05.2019 İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSG Döner Sermaye İşletmesinin IBAN numarası değişmiştir. Yeni IBAN numarası aşağıdaki şekildedir:

Ziraat Bankası Emek Şubesi TR810001000765405083115079

İş hijyeni laboratuvarları ile ilgili olarak yapılacak her türlü başvuruya dair ücretin bu hesaba yatırılması gerekmektedir.

undefined02.04.2019  Termal Konfor parametresinde yetki verilen “TS EN 27243” metodu, TSE tarafından 18 Aralık 2017 tarihinde yapılan bir düzenleme ile kullanımdan kaldırılmış, yerine “TS EN ISO 7243” metodu kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik gereği, TS EN 27243 metodundan Kurumumuzdan yetki almış laboratuvarların, Termal Konfor parametresi için TS EN ISO 7243 metodundan çalışmalarını tamamlayarak akreditasyon şartını sağlamaları ve Kurumumuza başvuruda bulunması gerekmektedir. TS EN 27243 standardından yetkili laboratuvarların başvuruları için son tarih 01.05.2019 olup , belirtilen tarihe kadar TS EN 7243 standardından  başvuru yapmayan laboratuvarların termal konfor ölçümü parametresi askıya alınacaktır.

     28.12.2018 “TS EN 689 İşyeri havası - Solunumla maruz kalınan kimyasal maddelerin sınır değerler ile karşılaştırılması ve ölçme stratejisinin değerlendirilmesi için kılavuz” standardı 19.11. 2018 tarihinde yürüklükten kaldırılarak yerine “ TS EN 689 İş yerindeki maruziyet – Kimyasal maddelerin solunmasına maruziyetin ölçülmesi – Meslekle ilgili maruziyet sınır değerlerine uygunluğun denenmesi için strateji” standardı yürürlüğe girmiştir. Yeni standarta geçiş için laboratuvarlara 1 yıl süre verilecek olup  01.01.2020 tarihinden itibaren yapılacak yerinde inceleme ve denetim çalışmalarında yeni standardın şartları aranacaktır.

    20.11.2018 SİLİS TAYİNİ METOT DEĞİŞİKLİĞİ

Toz içerisindeki serbest silis konsantrasyonu tayini parametresinde yetki verilen “NIOSH NMAM 7601: SILICA, CRYSTALLINE, by VIS” referans metodu; yayımlayıcı Otorite Enstitü tarafından 15 Temmuz 2017 tarihinde kaldırılması nedeni ile kurumumuz tarafından da kullanımdan kaldırılmıştır.

NIOSH 7601 metodu otorite enstitü tarafından yeniden kullanıma alınmış olmakla birlikte metodun tür ayrımı yapmaması ve metodun uygulanabilirliği bölümünde sadece araştırma amaçlı kullanımının tavsiye edilmesi nedenleri ile bu metodun kullanımına sadece toplam kristalin silika değeri verilmesi ve analiz ile elde edilen sonucun Tozla Mücadele Yönetmeliği’nde belirtilen kuvars değeri ile karşılaştırılmaması koşulu ile izin verilecektir.

20.11.2018

ELEKTROMANYETİK ALAN DUYURUSU

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik kapsamında elektromanyetik alan maruziyet ölçüm parametresinden yetki alacak laboratuvarların sahip oldukları cihaz aralıklarına göre yetkilendirme yapılacak olup akreditasyon sertifikasının da bu ölçüm aralığını kapsaması şartı aranacaktır.

 14.11.2018

ASBEST  PARAMETRESİ LAK/YT

Havadaki Lifsi Toz (Asbest ve İnsan Yapımı Mineral Lifler )Konsantrasyonu Tayini ve Katı Numunede Asbest TürTayini parametrelerinde laboratuvarların  kendi aralarında düzenlemiş oldukları programlara katılım ile elde edilen sonuçların kabulü uygun bulunmamaktadır.  Asbest analiz metotlarından yetkili laboratuvarların , ülkemizde henüz organizasyonun yapılamamasından dolayı, uluslararası laboratuvarlar tarafından düzenlenen Yeterlilik Testlerine katılarak yetkilendirilen tüm analistlerin uygun sonuçlarını beyan etmeleri beklenmektedir.

14.11.2018

DIŞARDAN GELEN BULK NUMULERİN ANALİZİ

Asbestle Çalışmalarda Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında söküm, yıkım, bakım tamir işlerinden önce asbest varlığını araştırmak için alınan katı numunelerin analizi iş hijyeni ölçüm test ve analizi olarak değerlendirilmektedir.  Bakanlığımızca yetki verilen laboratuvarlar; numune alma ve analiz konusunda yetkilidir. Laboratuvarın analiz için dışardan numune kabulüne izin verilmektedir. Dışardan gelen numuneler; Asbest Söküm Uzmanı tarafından alınmış olması koşulu ile laboratuvara kabul edilebilecektir (Kentsel dönüşüm sahalarından gelen numuneler bu kapsamda değerlendirilmektedir). Asbest Söküm Uzmanı istihdam edilmediği işyerlerinden gelen (örneğin prosesin bir kısmını ilgilendiren bakım, tamir işleri esnasında veya hammadde içeriğinin kontrolü amaçlı alınmış olan numuneler vb) numunelerin kabulü için ; A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı tarafından alınmış olması şartı aranacaktır.

Bakanlığımızca yetki verilen laboratuvarlar; dışarıdan gelen numunelerin yukarıda belirtilen şekilde alınmış olması, sertifika numarası dahil olmak üzere numune alan kişiye ait bilgileri raporda belirtmesi ve rapor örneğini İSGÜM’e göndermesi koşulu ile analiz yapıp rapor düzenleyebileceklerdir. Laboratuvar, her biri çift poşete konulmamış, personel için sağlık riski taşıdığı düşülen numuneleri analiz için kabul etmeme hakkına sahiptir.

 

Laboratuvarlar arası karşılaştırma testi ilanına başvuran labortuvarların değerledirme sonucu aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

undefined

KARŞILAŞTIRMA TESTİ ORGANİZASYONU

Enstitü Başkanlığımızca iş hijyeni laboratuvarlarının yaptıkları ölçüm, test ve analizleri kapsamında 07 Ağustos 2018 tarihinde Ankara Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü Su Arıtma Daire Başkanlığı Tesislerinde (Ankara) LAK (laboratuvarlar arası karşılaştırma testi) organizasyonu yapılacaktır. Bu organizasyonda günlük kişisel gürültü maruziyeti, c-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının tepe değeri ölçümü, işyeri ortamı gürültü ölçümleri, kişisel titreşim maruziyeti (el-kol), kişisel titreşim maruziyeti (tüm vücut), aydınlatma, termal konfor (PMV, WBGT, IREQ) ve elektromanyetik alan maruziyeti parametrelerinden başvuru kabul edilecektir.

 1. Katılımcı laboratuvar sayısı 10 laboratuvar ile sınırlandırılacak olup her laboratuvardan en fazla 2 personel ile katılım talep edilecektir.
 2. Denetim ekibi olarak İSGÜM’den en az 3 kişi katılım sağlayacaktır.
 3. Organizasyon 1 gün sürecektir.
 4. Katılımcıların tesise ulaşımı ve öğle yemeği kendileri tarafından karşılanacaktır.
 5. Katılmak isteyen laboratuarlar LAK başvuru formunu doldurmalı ve en geç 02.08.2018 tarihine kadar labyetki@csgb.gov.tr adresine iletmelidirler.
 6. Kabul kriteri olarak katılım sağlanacak parametre sayısı öncelikli olacak olup, eşit sayıdaki parametre için başvuran laboratuarlar arasından başvuru zamanına göre değerlendirme yapılacaktır. 
 7. LAK testi organizasyonunda laboratuvarlar tarafından yapılacaklar, sonuç ve raporlama İSGÜM web sitesinde yayınlanacak prosedür ile açıklanacaktır.

12.04.2018

LABORATUVARLAR TARAFINDAN GÖNDERİLEN EVRAKLAR

Laboratuvarlar tarafından gönderilen her tür dilekçe/evrakın dosya sorumlusu adına değil laboratuvar yetkilendirme bölümüne şeklinde  yazılarak gönderilmesi gerekmektedir.

12.04.2018

İSGKATİP ÖLÇÜM YERİ BİLDİRİMİ

Laboratuvarların İSGKATİP sistemine ölçüm yapacakları işyeri bildirimi yaparken açıklama alanına ölçüm yapılacak işyeri il/ilçe ve ölçüm saati bilgilerini girmesi, ölçüm yeri bilgisi alanına da ölçüm yapılacak parametre bilgilerini girmesi gerekmektedir. Açıklama alanına sadece bu bilgilerin yazılması, ölçüm ertelendi vb. bilgilerini dosya sorumlularına e-posta ile bildirim yapmaları bu alanının fazla bilgi ile doldurulmaması adına önem taşımaktadır.

01.03.2018

KATI NUMUNEDE ASBEST TAYİNİ YETKİLENDİRME

Asbestle Çalışmalarda Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında söküm, yıkım, bakım tamir işlerinden önce asbest varlığını araştırmak için alınan katı numunelerin analizi,  iş hijyeni ölçüm test ve analizi olarak değerlendirilmekte olup bu analizlerin yapılabilmesi için 01.03.2019 tarihi itibarı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yeterlik veya ön yeterlik belgesi alınması zorunlu olacaktır. Bu bağlamda, cihaz ve altyapısı hazır olup yukarıda bahsedilen türden numunelerin analizini yapmak isteyen  laboratuvarların iş hijyeni alanında yeterlik veya ön yeterlik başvuruları şu anda kabul edilmektedir.

ÖLÇÜM SONUÇLARI VERİ GİRİŞİ

Ölçüm yapan laboratuvarların İSGKATİP'e girmiş olduğu kimyasal parametrelere ait  tespit edilebilir değerden küçüktür ya da tespit edilemedi şeklindeki veri girişleri , verilerin raporlanmasında sıkıntı yaratmaktadır.  Anlamlı veri elde edebilmek ve doğru raporalama yapabilmek için laboratuvarlardan, bu tür ölçümlerin sonuçlarını İSGKATİP'e  sıfır şeklinde giriş yapması beklenmektedir.
 
TERMAL KONFOR METOT DEĞİŞİKLİĞİ

Termal Konfor parametresinde yetki verilen “TS EN 27243” metodu, TSE tarafından 18 Aralık 2017 tarihinde yapılan bir düzenleme ile kullanımdan kaldırılmış, yerine “TS EN ISO 7243” metodu kabul edilmiştir.

Yapılan bu değişiklik gereği, TS EN 27243 metodundan Kurumumuzdan yetki almış laboratuvarların, Termal Konfor parametresi için TS EN ISO 7243  metodundan çalışmalarını tamamlayarak akreditasyon şartını sağlamaları ve Kurumumuza başvuruda bulunması gerekmektedir. Halihazırda  bu metottan yetkili laboratuvarlardan en yakın Türkak denetiminde  TS EN ISO 7243 metodundan akreditasyon süreçlerini tamamlamaları beklenmektedir. Yetkili laboratuvarlar akreditasyon şartının devamlılığını sağlamaları koşulu ile TS EN 27243 metodunu kullanarak Termal Konfor parametresinde hizmet verebileceklerdir.

EĞİTİM

26.12.2017 ve 27.12.2017 tarihlerinde İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlara yönelik eğitim düzenlenecektir. Eğitimler ücretsiz ve birer günlük olup ilk gün 50 kişi, ikinci gün 50 kişi olacak şekilde planlama yapılacaktır. Eğitim konu başlıkları ve saatleri aşağıdaki şekildedir:

Silis - Yetkilendirme Kapsamında Dikkat Edilecek Hususlar, Numune Alma, Analiz, Metot Validasyonu, Ölçüm Belirsizliği:10.30-12.30

Titreşim- Yetkilendirme Kapsamında Dikkat Edilecek Hususlar, Ölçüm ve Değerlendirme, Metot Validasyonu, Ölçüm Belirsizliği:13.30-15.30

Eğitimlere her laboratuvardan en fazla 2 kişinin katılımı kabul edilecek olup, eğitimlere katılmak isteyen kişilerin 22.12.2017 tarihine kadar katılmak istedikleri tarihi belirterek "labyetki@csgb.gov.tr" adresine mail göndermeleri gerekmektedir. Eğitimler İSGÜM Ankara Konferans Salonunda yapılacaktır.

SİLİS TAYİNİ METOT DEĞİŞİKLİĞİ

Toz içerisindeki serbest silis konsantrasyonu tayini parametresinde yetki verilen “NIOSH NMAM 7601: SILICA, CRYSTALLINE, by VIS” referans metodu; yayımlayıcı Otorite Enstitü* tarafından 15 Temmuz 2017 tarihinde yapılan bir düzenleme ile kullanımdan kaldırılmıştır.

Yapılan bu değişiklik gereği, NIOSH NMAM 7601 metodundan Kurumumuzdan yetki almış laboratuvarların, Toz İçerisindeki Serbest Silis Konsantrasyonu Tayini parametresi için alternatif bir metottan çalışmalarını tamamlayarak bu metottan akreditasyon şartını sağlamaları ve Kurumumuza başvuruda bulunması gerekmektedir. Hali hazırda bu metottan yetkili laboratuvarlara alternatif metotlardan akreditasyon süreçlerini tamamlayabilmeleri adına 01/12/2018 tarihine kadar 1 yıl süre verilecek olup yetkili laboratuvarlar bu tarihe kadar NIOSH 7601 metodunu kullanarak ”Toz İçerisindeki Serbest Silis Konsantrasyonu Tayini” parametresinde  akreditasyon şartının devamlılığını sağlamaları koşulu ile hizmet verebileceklerdir.

Kurumumuz NIOSH NMAM 7601 metodundan yeni başvuru almayacaktır.

*(National Institute for Occupational Safety and Health)

ÖLÇÜM SONUÇLARININ BİLDİRİMİ

Bakanlığımızca yetkilendirilmiş laboratuvarların, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetleri sonucunda elde ettiği sonuçları yönetmelik gereği bildirim zorunluluğu bulunmaktadır.

İş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarının İSG-KATİP sistemi üzerinden bildirimi, ölçüm tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tamamlanacak şekilde  yapılacaktır.

 

(14.04.2016) İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yetki Belgesi alan Laboratuvarların Dikkatine;

1-Yönetmeliğin 16. Madde 2.fıkrası gereği ölçüm sonuçlarının İSG Katip sistemi üzerinden bildirilmesi gereklidir. İSG-Katip sisteminde sisteme Laboratuvar Müdürü veya Kalite Yöneticisi tanımlıdır. Laboratuvarların ölçüm sonucu girişi uzun süre aldığından ve sonuçların girişindeki hataları önlemek amacı ile laboratuvarların da bu hususta personel atama talebi nedeni ile sisteme “raportör” personeli tanımlaması yapılacaktır. Bu kullanıcılar ölçüm sonucu girişi yapabileceklerdir. Bu kişilerin tanımlanmaları için dilekçenin doldurularak 20.04.2016 tarihine kadar İSGÜM’e iletilmesi gereklidir.

(14.04.2016) Ölçüm sonucu girişi yapabilmesi için 3 gün önceden gidilecek işyeri bilgisi girilmesi gereklidir.

18.04.2016 tarihinden itibaren, ölçüm verilerinin girişleri kesinlikle İSG-Katip üzerinden yapılacaktır.

(14.04.2016) NIOSH 7903 Metodu ile İnorganik Asit Tayini Hizmeti Gerçekleştiren Laboratuvarların Dikkatine!

“NIOSH 7903 Acids Inorganic” metodu; Otorite Enstitü* tarafından 15 Temmuz 2015 tarihinde yapılan bir düzenleme ile havada Hidroflorik Asit, Hidroklorik Asit, Fosforik Asit, Bromik Asit, Nitrik Asit, Sülfürik Asit tayini konusunda referans metot olarak kullanımdan kaldırılarak yerine NIOSH 7906 (PARTICULATE FLUORIDES and HYDROFLUORIC ACID by Ion Chromatography), NIOSH 7907 (VOLATILE ACIDS by Ion Chromatography-Hydrogen Chloride, Hydrogen Bromide, Nitric Acid) ve NIOSH 7908 (NON-VOLATILE ACIDS -Sulfuric Acid and Phosphoric Acid ) metotları yayımlanmıştır.

Yapılan bu değişiklik gereği, NIOSH 7903 metodundan Kurumumuzdan yetki almış veya duyurunun yayımlandığı tarihten önce Kurumumuza yetki başvurusunda bulunmuş laboratuvarların bu duyurunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde yeni metotların kullanımı ile ilgili çalışmalarını tamamlaması gerekmektedir.1

Duyurunun yayımlandığı tarihten itibaren Kurumumuza yukarıda anlatılan kapsamda NIOSH 7903 metodundan yeni başvuru kabul edilmeyecektir.

*(National Institute for Occupational Safety and Health)

1 Mevcut yönetmelik EK-1 gereği Havadaki sülfürik asit konsantasyonu parametresinden akreditasyon şartı arandığından NIOSH 7908 metodundan duyurunun yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde akreditasyonun tamamlanması gereklidir.

(15.01.2016) İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar hakkında Yönetmelik'in 32. Madde 1 fıkra d bendi gereği:

Yetki alınmamış parametrelerde veya yetki belgesinde bulunmayan metotlar kullanılarak rapor düzenlendiği veya iş hijyeni ölçüm, test veya analiz yapılmadan rapor düzenlendiği tespit edildiğinde, laboratuvarın ön yeterlik veya yeterlik belgesi doğrudan iptal edilir. Yeterlik belgesi iptal edilen laboratuvarın kurucu veya ortaklarının da içinde bulunduğu bir laboratuvarın başvurusu, ortaklığın tesisinden itibaren beş yıl süreyle askıya alınır.

(12.01.2016) Laboratuvarların yaptıkları ölçümleri sırasında personellerden T. C. Kimlik Numarısını talep etmeleri İSG-Katip modülüne veri girişi için gereklidir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından istenmektedir.

(12.01.2016) İSGÜM'ün yetki verdiği standartlarla ortam toz ölçümleri gerçekleştirdiğinde elde edilen değerlerin " Tozla Mücadele Yönetmeliği" nde belirtilen sınır değerlerle karşılaştırılmaması gerekmektedir.

(12.01.2016) Laboratuvarlar yaptıkları kişisel ve ortam gürültüsü,el-kol ve tüm vücud titreşim ve termal konfor ölçümlerinde cihazlardaki kayıtlı ham verilerin tutulması zorunludur. Bu ham veriler talep edildikleri takdirde İSGÜM'e gösterilebilmelidir.

(04.01.2016) İSGÜM'ün yetki verdiği standartlarla ortam gürültüsü ölçümleri gerçekleştirdiğinde elde edilen değerlerin " Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik" te belirtilen sınır değerlerle karşılaştırılmaması gerekmektedir.

1- Ölçüm Sonuçlarının Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri ile Kıyaslanması

İşyerlerinde gerçekleştirilen ortam ölçümleri sonuçları mesleki maruziyet sınır değerleri ile kıyaslanamaz. Sonuçların sınır değerler ile kıyaslanabilmesi için kişisel maruziyet ölçümü yapılması gerekmektedir.

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK'te sınır değerler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı.

Dolayısıyla, bir sonucun yönetmelikteki sınır değerlerle kıyaslanıp uygun veya uygun değil değerlendirmesi yapılabilmesi için ilgili maddenin kişinin solunum bölgesinden ölçülmesi gerekmektedir. Halbuki, şu anda ortam ölçümü olarak gerçekleştirilen ölçümler sabit bir noktadan numune alınarak yapılmaktadır. Bu nedenle ortam ölçümleri mevzuattaki sınır değerlerle kıyaslanabilecek sonuçlar üretmeyip sadece ortamdaki kimyasal madde konsantrasyonunu vermektedir. Bu bilgi ise mevzuata uyum açısından kullanılmayıp sadece risk değerlendirmesinde veri olarak kullanılabilir.

2- Toz Örneklemesi ve Analizinde kullanılacak filtre seçim tablosu için tıklayınız

3- Laboratuvarların Dikkatine:

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik madde 18 ve madde 21 gereği:

Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almak üzere başvuru yapan laboratuvarlar yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte başvuru yaparlar. Belge başvuru dosyaları İSGÜM tarafından değerlendirilerek eksik belge tespit edilmesi halinde başvuru yapan laboratuvara, inceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için bir termin (iş tamamlama) planı hazırlatılır. Termin planının hazırlanmasından sonra bir aydan üç aya kadar süre verilerek eksiklikler giderilir. Başvuru dosyası tam olan veya tespit edilen eksiklikleri tamamlamış olan laboratuvara en geç 30 iş günü içerisinde yerinde incelemeye gidilir. Hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle laboratuvarların dosya aşamasında tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için maksimum 3 ay süre verilmekte ve bu süre zarfında laboratuvarın eksiklerini tamamlaması beklenmektedir. 3 ay süre sonunda laboratuvar bazında eksiklikler devam ederse dosya başvuru ücreti iade edilmeksizin iade edilir. Parametre bazında eksiklik giderilememesi durumunda (başvuru yapılan parametrede akreditasyonun sağlanmaması, metot validasyon ve ölçüm belirsizliği raporları ve deney talimatlarının olmaması vb.) ilgili parametre kapsam dışında bırakılır ve o parametre ile ilgili bir yerinde inceleme çalışması yapılmaz.

4- Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu

 1. “ASTM D 4490-96 Dedektör Tüplerle Toksik Gaz ve Buhar Ölçümü” metodundan  yetki almak isteyen laboratuvar bu metotla hangi kimyasalın ölçümünü veya analizini yapıyorsa o kimyasala ait metot validasyon ve ölçüm belirsizliği çalışmasını dosyasına ekleyecektir.
 2. “ASTM D 4490-96 Dedektör Tüplerle Toksik Gaz ve Buhar Ölçümü” metodundan yetki almak isteyen laboratuvarların validasyon ve doğrulamalarını el pompasının çektiği hava hacmi üzerinden yapmaları yeterli olacaktır. Bu metotla yeni bir kimyasal ölçmek isteyen laboratuvarın yeni aldığı tüpün kullanma kılavuzunun bir örneğini ve o kılavuzda yazan sıcaklık, basınç, nem gibi çevresel faktörlerden gelen düzeltmeleri nasıl yaptığına dair bir örneği dosya sorumlusuna göndermesi gerekecektir.

5- Uçucu Organik Bileşikler Numune Alma ve Analiz:

“TS ISO 16200-1 İşyeri Hava Kalitesi- Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma ve Çözücü Desorpsiyonu/Gaz Kromatografisiyle Analiz-Bölüm1:Pompa ile Numune Alma Yöntemi” metodunda yetki almak isteyen laboratuvar bu metotla hangi kimyasalın ölçümünü veya analizini yapıyorsa o kimyasala ait metot validasyon ve ölçüm belirsizliği çalışmasını dosyasına ekleyecektir. Laboratuvarlar bu metotla çalışılabilen yeni bir kimyasal ölçmek istediklerinde, o kimyasala ait metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği çalışmalarını yaparak dosya sorumlularına gönderecektir. Laboratuvarın metot bazında yetkisi olduğu için yeni eklenecek kimyasallara ait bir kapsam genişletme ücreti alınmayacaktır.

6- Termal Konfor

05.06.2015 tarihinden sonra "Termal Konfor" Parametresinden yetkilendirilmek için başvuran laboratuvarların TS EN ISO 7730 standardından akredite olmaları gerekmektedir. Sıcak ortamlarda ölçüm yapmak isteyen laboratuvarların TS EN ISO 7730 standardı ile birlikte TS EN ISO 27243 standardından da akredite olmaları gerekmektedir. Tek başına TS EN ISO 27243standardından başvuru yapan laboratuvarlar "Termal Konfor" Parametresinden yetkilendirilmeyecektir.
Bu tarihten önce sadece TS EN ISO 27243 standardından başvuru yapmış ve "Termal Konfor" Parametresinden yetkilendirilmiş laboratuvarların "1 YIL" içinde "TS EN ISO 7730" standardından akredite olup İSGÜM'e başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde termal konfor parametresi ile ilgili yetkileri askıya alınacaktır.

7- Toz ve Aerosol Ölçümü Yapan Laboratuvarların Dikkatine:

Toz ve aerosol ölçümleri ile ilgili olarak enstitümüz internet sayfasında 16.03.2015 tarihinde MDHS14/3 metodunun toz, MDHS 14/4 metodunun ise aerosol ölçümü olarak değerlendirildiği ve yetkilerin bu şekilde verileceği ilan edilmiştir. Ancak, bazı laboratuvarların duyurumuzdan önce toz ölümü için TÜRKAK başvurusu yaptıklarında MDHS 14/4 metoduna yönlendirildikleri bilinmektedir.

Bu durumda olan laboratuvarların mağduriyetini gidermek için; laboratuvarlar, duyuru tarihinden (16.03.2015) önce yaptıkları TÜRKAK başvurusunu gösterir belge ile enstitümüze başvuru yaptıklarında, sadece bir defaya mahsus olmak üzere MDHS 14/4 metodu ile toz yetkisi verilecektir. Bir dahaki başvurularında metotlarını değiştirmeleri istenecektir.

8- Termal Konfor Ölçümü Yapan Laboratuvarların Dikkatine:

Ölçüm raporlarında hava akım hızı, sıcaklık ve nem ölçümleri yer alabilir fakat İş Hijyeni kapsamında geçerli olan değerler WBGT ve PMV(PPD) değerleridir. Laboratuvar iş Hijyeni kapsamında WBGT/PMV(PPD) değerini verdikten sonra istediği ek sonuçları da verebilir fakat verdiği değerler(bölgesel memnuniyetsizlik değerleri hariç) diğerleri olmadan geçersizdir. Ölçüm sonuçları bize bildirildiğinde eğer WBGT ve/veya PMV(PPD) değeri yoksa İş Hijyeni kapsamında Termal Konfor ölçümü olarak değerlendirilemez ve raporun Termal Konfor açısından geçerliliği yoktur.

9- Personel Değişikliği Bildirimi

Laboratuvar personelinde veya deney personelinin yetkilendirildiği iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde herhangi bir değişiklik olduğunda, yasal mevzuat gereği bu durumun on iş günü içinde İSGÜM’e bildirilmesi zorunludur. Bu hususa ek olarak aşağıdaki belgelerin 30 gün içerisinde Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir Yetki almış laboratuvarların istihdam ettiği personel durumunda değişiklik olması halinde aşağıdaki belgelerin Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir:

 1. Laboratuvar personeli laboratuvar sorumlusu/kalite yöneticisi ise; onaylı diploma örneği, TS EN ISO IEC 17025 standardı temel eğitimi sertifikası, metod validasyonu ve ölçüm belirsizliği eğitim sertifikaları,
 2. İş hijyeni ölçüm, test ve analizini gerçekleştiren personel ise; yetkilendirildikleri parametrelerle ilgili aldıkları cihaz eğitim sertifikaları, TS EN ISO IEC 17025 standardı temel eğitimi sertifikası, metod validasyonu ve ölçüm belirsizliği eğitim sertifikaları.

10- Titreşim ölçümleri ile ilgili olarak laboratuvarlar tarafından dikkat edilecek hususlar:

 1. "Çalışanların titreşim ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik"te El-kol titreşim ölçümleri için TS EN ISO 5349-1 ve TS EN ISO 5349-2 standartlarının kullanılması ve Tüm vücut titreşim ölçümleri için TS ISO 2631-1 ve TS EN 1032+A1 standartlarının kullanılması zorunluluğu belirtilmiştir.
 2. El-kol titreşim ölçümü, ilgili standartlar TS EN ISO 5349-1 ve TS EN ISO 5349-2'dir. TS EN ISO 5349-2 standardı kılavuz olduğu ve adı geçen diğer standardın devamı niteliğinde olduğu için tüm kalite dokümanları (talimat, form, ölçüm belirsizliği, metot verifikasyonu vb.) ortak yapılabilir.
 3. Tüm vücut titreşimi ölçümü, ilgili standartlar TS ISO 2631-1 ve TS EN 1032+A1'dir. Bu iki standardın herbiri için kalite dokümanları (talimat, form, ölçüm belirsizliği, metot verifikasyonu vb.) ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Ayrıca TS ISO 2631-1 standardında ölçüm süresi olmadığından ve hesaplamalar sonucunda bazen m/s1,75 değeri elde edildiğinden tek başına kullanılması uygun olmayacaktır. Bu nedenle, tek başına bu standardın kullanılması durumunda tüm vücut titreşimi parametresinden yetki verilemeyecektir. TS ISO 2631-1 standardı, TS EN 1032+A1 standardı ile birlikte kullanılmalıdır. TS EN 1032+A1 standardı tek başına kullanılabilir ve bu standardtan tek başına kullanılması durumunda yetki verilebilir.
 4. Cihazların kalibrasyonu için ise seviye doğrusallığı ve 1/3 oktav bandlarında frekans ağırlıklandırmalı testlerini içeren bir kalibrasyonun yapılması zorunludur. Ayrıca kalibrasyon kabul kriterleri için ISO 8041 standardındaki tolerans ve tepki değerleri ile karşılaştırma yapılmalıdır.

11- Termal Konfor Ölçümleri ile ilgili olarak Laboratuvarlar tarafından dikkat edilecek hususlar:

Termal konfor ölçümü ile ilgili olarak laboratuvarlar tarafından dikkat edilecek hususlar

TS EN 27243 standardında "Küre Sıcaklık Sensörü (madde 3.1.2) için belirtilen ölçüm aralığında ölçüm yapabilen herhangi bir alet küre sıcaklığı ölçümünde kullanılabilir. Fakat TS EN ISO 7726 : 2001-11 "ANNEX B B.2.1.Description of black-globe thermometer" bölümünde verilen formülizasyon için 0,15 m'lik küre çapı tavsiye edilmektedir. Buna rağmen farklı çapta bir küre kullanılmak istenirse;

 1. Cihazın hesaplamasının TS EN ISO 7726: 2001-11'de verilen cihaz çapına bağlı olarak hesaplanabilen "ortalama radyal sıcaklık" formülüne uygun olması
 2. Cihaz hesap yapmıyor tg (küre sıcaklığı), ta (hava sıcaklığı), va (hava akım hızı) değerlerini ayrı ayrı veriyorsa, yine aynı standarttaki formüle uygun

olarak küre çapına göre "ortalama radyal sıcaklık" ile hesaplanmalıdır.

12- Dedektör Tüp ile Anlık Gaz Ölçümü ile ilgili olarak laboratuvarlar tarafından dikkat edilecek hususlar

 1. Seçilen metoda uygun, kısa süreli ölçüme yönelik, doğrudan sonuç okuma esaslı dedektör tüplerle gerçekleştirilen ölçüm sonuçları ortam ölçümü olarak değerlendirilecektir. Kişisel maruziyet esaslı sonuç verilmesi ve sonuçların buna yönelik referans sınır değerlerle karşılaştırılması uygun değildir.
 2. Seçilen metoda uygun, uzun süreli ölçüme yönelik (TWA) doğrudan sonuç okumaya esaslı dedektör tüpler ve diğer gereksinimlerin (pompa vb) sağlandığı bir sistemle, çalışanın solunum bölgesinden uzun süreli ölçüm yapılması durumunda, yapılan işi temsil edecek ölçüm sonuçlarının STEL/TWA esaslı referans sınır değerleriyle karşılaştırılması mümkündür.
 3. Anlık gaz ölçümleri ile ilgili yetkilendirme prosedürü yalnızca başvuruda bulunulacak parametre bazında yürütülecektir.

Daha önce ön yeterlik/yeterlik almış ya da bundan sonra alacak laboratuvarların iş hijyeni ölçümleri kapsamında kabul edilen 11201, 11202 ve 11204 standartlarında bulunan düzeltmelere (örneğin K1, K2, K3, meteorolojik şartlar vb.) dikkat etmesi gerekmektedir. İlgili dökümanlarında ve hesaplamalarında, standarda ait düzeltme bilgilerinin/verilerinin olması, standardın bölünmemesi ve bütünlük sağlaması için zorunludur."

Daha önce ön yeterlik/yeterlik almış ya da yetki almak üzere başvuruda bulunacak laboratuvarlar işyerinde solunum yoluyla maruz kalınan etkenler ile ilgili olarak numune alma ve değerlendirme stratejilerini belirlerken TS EN 689 “İşyeri Havası-Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler ile Karşılaştırılması ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz” ve benzeri standartları dikkate almalıdır. Numune alma süreleri ve sayıları çalışan kişinin ölçülen kimyasala maruz kalma süreleri de göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde olmalıdır:

Numune alma süresi ile ilgili bir vardiya başına en az numune sayısı (TS EN 689)
 

Numune alma süresi Her bir vardiya için en az numune sayısı
10 saniye 30
1 dakika 20
5 dakika 12
15 dakika 4
30 dakika 3
1 saat 2
≥2 saat 1

Sık Sorulan Sorulan (SSS)