…
…
…
…
06 Ocak 2021, Çarşamba Ankara, Türkiye

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi" kapsamında Proje ortakları ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.


Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi" kapsamında Proje ortakları ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.


"İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi” KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) koordinatörlüğünde, KAİSDER (Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği) ve BUİKAD (Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği) paydaşlığında yürütülmektedir.
Proje; iş dünyasında kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşarak etkin bir iletişim ağı içerisinde olmalarını, katılımcı sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların danışmanlık hizmeti almalarını ve kapasitelerini geliştirmelerini hedeflemektedir.
Ayrıca, Proje kapsamında daha fazla kadın girişimcinin kamu ihalelerine katılımlarıyla ilgili çalışmalar da yürütülmektedir. Bu kapsamda, ilgili Birimlerin görüşlerinin alınması amacıyla 6 Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; Çalışma Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, SGK ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri ile proje ortakları Başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılışında KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emine ERDEM Proje çalışmalarından ve bugüne kadar gelinen aşamalardan bahsetmiş, sonrasında BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oya EROĞLU ve KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Göknur ATALAY kısaca kamu ihalelerinde kadınların daha fazla pay almalarına ilişkin iyi uygulama örnekleriyle ilgili bilgilendirme yapmışlardır.

Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser USTAOĞLU; kadın girişimciliğinin kadınların çalışma yaşamında yer alma biçimlerinden biri olduğunu, küreselleşme sonucu artan rekabet ortamında, yaratacağı yeni ekonomik fırsatlar nedeniyle büyümenin önemli bir bileşeni olarak kabul gördüğünü ifade etmiştir.

Kamu ihalelerinin, sosyoekonomik hedeflerin ve ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde güçlü bir araç olduğunu ve gayri safi milli hâsıla (GSMH) içerisindeki payının yüksek olduğunu dolayısıyla kadın girişimcilerin kamu ihalelerine katılımında desteklenmesinin önemli bir husus olarak karşımıza çıktığını belirtmiştir.

Bu konuda, ilgili taraflarla işbirliği içerisinde oluşturulan 2018-2023 yıllarını kapsayan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nda; “Kamu ihalelerinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık içeren hükümlerin getirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır” faaliyetine özellikle yer verildiğini belirterek, yürütülen bu projenin söz konusu faaliyete katkı sağlayacağını ifade etmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan yasa önerileri kapsamında somut adımlar atılması için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri ile işbirliğinde çalışmalara devam edilecektir.