Hizmet Standartlarımız
Sıra No Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi
(En Geç)
1 Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması Dilekçe 5 İŞ GÜNÜ
2 Evlat Edinme İlk Başvuru Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır. 2 SAAT
3 Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç 1)Nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen nüfus olayı kayıt örneği,
2)Adli Sicil Kaydı
3)Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,
4)Muhtarlıklardan veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi,
5)Öğrenim durumunu gösterir belge,
6)Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten sağlık kurulu raporu,(Psikiyatrik durum raporu, ortopedik engel durum raporu, enfeksiyon hastalık sağlık kurulu raporu)
7)Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge.
8)Özgeçmiş
9)Aile fotoğrafları
2 AY
(Müracaatların çok yoğun olduğu dönemlerde bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay daha uzatılabilir.)
4 Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci A)Aile yanına bir yıl süre ile yerleştirilen çocuk ve aile üçer aylık dönemler halinde periyodik olarak izlenir ve sosyal çalışmacı tarafından rapor düzenlenir.
B)Bir yıl süre ile izlenen aile/kişiden mahkeme sürecinde;
1)Maaş Belgesi
2)Sosyal Güvenlik Belgesi
3)Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
İzleme sürecinde il dışına çıkarılacak çocuklar için; ailenin dilekçesi alınır.
1,5 YIL
5 Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi
1)Yukarıdaki belgeler teslim edildikten ve uygunluğu kabul edildikten sonra yapılan sosyal incelemenin de olumlu olması halinde aile/kişi Müdürlüğümüzce uygun bir ilde sıraya alınır.
2)Sırası gelen aile/kişi geçici bakım sözleşmesi imzalayarak çocuğu teslim alır. Çocuk evlat edindirilmek üzere bir yıl süre ile aile yanına yerleştirilir.
3 YIL
6 Evlat Edinme Sonlandırma 1)Çocuğun yeni nüfus cüzdanı fotokopisi
2)Çocuk ile birlikte ailenin vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3)Kesinleşmiş aile mahkemesi evlat edinme kararı
4)Korunma Kararın kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı
5)Vaka kapatma formu Genel Müdürlüğe gönderilir.
1/ 6 AY
7 Hizmet Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi
(Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirmesi koşuluyla)
1)Fatura
2)Vergi borcu yoktur yazısı
3)Çalışanlara ait Maaş bordrosu (imzalı)
4)Çalışanlara ait maaşların banka hesaplarına yattığına dair banka dekontları,
5)Hizmetin gerçekleştiği aydan önceki aya ait SGK Tahakkuk fişi,
6)Hizmetin gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait, Çalışanların sigorta primlerinin yattığına dair banka dekontları,
7)Hizmetin gerçekleştiği aya ait SGK tahakkuk fişi (5510 sayılı yasaya göre yararlanılan prim indirim tutarını tespit edebilmek için gereklidir.),
8)Yüklenicinin vergi veya sigorta prim borcunun olması halinde, hak edişten kesinti yapılması talebini, eğer borcu yok ise; hak ediş tutarının aktarılacağı bankayı, banka şubesini ve hesabına ait IBAN numarasını içeren dilekçe.
5 İŞ GÜNÜ
8 Koruyucu Aile Hizmetleri İzleme Süreci Çocuğun öğrenim belgesi Çocuğun Koruyucu Ailede Kaldığı Süre İçerisinde
Yılda En Az 1 Kez
9 Koruyucu Aile Hizmetleri 1)Fotoğraf
2)T.C. Kimlik Numarası beyanı,
3)Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
4)Evliler için evlenme cüzdanı örneği,
5)İş ve gelir durumunu gösteren belge,
6)Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
7)Koruyucu aile olacak kişilerin çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir rapor. Sosyal Çalışmacı gerekli gördüğü hallerde kişinin sağlığına, sürekli hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor ister.
8)İki yılda bir adli sicil belgesi ve sağlık raporları yenilenir.
Kişilerin evli olması halinde
9)Her iki eş için de aynı belgeler istenir.
10)Aile ile birlikte yaşayan kişiler varsa, adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan(Kurum tarafından sonradan doğruluğu teyit edilir) ve ruhsal rahatsızlığı ile bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair rapor bu kişilerden de istenir.
2 AY(Uygun bulunursa Aile sıraya alınır ve uygun çocukla eşleştirilir.) (ilk yıl her ay ilk yıldan sonra yılda 4 kez inceleme yapılır)
10 Kuruluşları Ziyaret İşlemleri 1)Dilekçe
2)Kimlik Fotokopisi
7 GÜN
11 Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi (Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirmesi koşuluyla) 1)Fatura
2)Vergi borcu yoktur yazısı
3)Yüklenicinin vergi borcunun olması halinde, hak edişten kesinti yapılması talebini, eğer borcu yok ise; hak ediş tutarının aktarılacağı bankayı, banka şubesini ve hesabına ait IBAN numarasını içeren dilekçe.
5 İŞ GÜNÜ
12 Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımları Alıma ilişkin olarak idare tarafından düzenlenen idari şartnamede istenen belgeler KİK Belirtilen Süreler
13 Korunmaya Muhtaç Çocuklar Terk Bebek İşlemleri 1-Karakol Zabıt Varakası
2-Hastane Raporu
3-Emniyet Tahkikatı
4-İsimlendirme tutanağı
1 GÜN
14 Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat-Değerlendirme 1)Şahsın Dilekçesi
2)T.C. Kimlik Numarası beyanı,
3)Anne ve Baba Ayrılmış İse ilgili Mahkeme Kararı
4)Varsa beyan edilen özel duruma ilişkin belge
1 AY
15 Korunmaya Muhtaç Engelli İlk Başvuru 1)T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2)Engelli sağlık kurulu raporu,
3)Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç Engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç Engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı."
4)İki adet vesikalık fotoğraf,
5)Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
6)Engellinün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
7)Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
3 AY
16 İHBAR ÜZERİNE KORUMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR-DEĞERLENDİRME 1)İhbar Eden Kişinin T.C Kimlik Numarası Beyanı
2)Çocuğun Korumaya Muhtaç olduğu ihbar Edilmişse: Durumun Tespit Edildiği Tutanak
1 GÜN
17 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İşlemleri A) Kurucu İçin İstenen Belgeler
1)T.C. Kimlik Numarasının beyanı,
2)Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
3)Hizmete açılmak istenen kuruluşa ait binanın adresi,
4)Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu"
B) Sorumlu Müdür
1)Öğrenim durumunu gösterir belge,
2)Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı belge,
3)Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu
C)Sorumlu Müdür yabancı uyruklu olması halinde istenecek belgeler;
1)Pasaport Örneği,
2)Çalışma İzin Belgesi,
3)Emniyet Müdürlüklerinden alınacak İkamet Tezkeresi,
4)Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin tanındığına dair belgenin bir örneği,
5)Kreşlerde en az iki yıl sorumlu müdür veya grup sorumlusu olarak çalışmış olduğuna dair belgenin ve noter onaylı örneği,
6)MEB'e bağlı kurumların Yabancılar İçin Türkçe Programına katılarak alınan belgenin bir örneği, bu belgenin olmaması halinde il/İlçe MEB Müdürlüklerince oluşturulacak komisyon tarafından çocuklarla iletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bildiğinin tespitine ilişkin olarak verilecek belgenin bir örneği.
7)Alanında daha önce görev yaptıysa idari ve adli ceza almadığını gösterir belgenin, ilk defa görev alacakların ise adli ceza almadığını gösterir belgenin ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği,
8)Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu
D) Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili olarak istenecek belgeler;
1)Binanın bütün bölümlerini gösterir Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak tasdikli planı ve uygunluğunu gösterir rapor,
2)Binanın tapu senedi veya kira kontratı
3)Kuruluşun, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde yönetim planında belirtilen yetkiye dayandırılarak apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi.
4)Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor
5)Binanın trafik emniyetine ve genel ahlak kurallarına uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair İl/İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınacak rapor,
6)Binanın yapı kullanım izin belgesi (İskan Raporu)
7)Binanın fiziki şartları ile bulunması gereken araç ve gereçlerin kuruluşa uygunluğunu gösterir İl Müdürlüğünce hazırlanacak inceleme raporu.
E) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanacak kuruluş İç Hizmet Yönergesi
3 AY
18 Engelli Evde Bakım İlk Başvuru 1)T.C. Kimlik Numarası beyanı ,
2)Engelli sağlık kurulu raporu,
3)Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç Engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç Engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı."
4)Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
5)İki adet vesikalık fotoğraf,
6)Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
7)Engellinün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
8)Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı.
6 AY
19 Gerçek Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Açılacak Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinin Açılış İşlemleri A)Kurucudan istenecek belgeler
1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2)Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
3)En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olduğuna dair belge,
4)Tüzel kişinin şirket olması hâlinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri,
5)Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği,
6)Kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge,
7)Kurucunun vergi borcu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna pirim borcu olmadığına dair belge,
8)Kurucunun Bağ-Kur borcu olmadığına dair belge,
9)Daha önce bu alanda faaliyet gösterdiğine veya faaliyet göstermediğine dair beyanını içeren belge.
B) Sorumlu Müdürden istenecek belgeler
1)T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,
3)Lisans eğitimine sahip olduğunu belgeleyen öğrenim belgesi,
4)Daha önce bu alanda çalışmış ise çalıştığı kuruluşlara veya daha önce bu alanda çalışmamış ise çalışmadığına ilişkin yazılı beyanını içeren belge,
5)Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi.
C) Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler
1)Personelin çalışma talebine ve yapmak istediği işe ilişkin dilekçe,
2)T.C. Kimlik Numarası beyanı,
3)Öğrenim durumunu gösterir belge,
4)Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
5)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,
6)Daha önce bu alanda çalışmış ise çalıştığı kuruluşlara veya daha önce bu alanda çalışmamış ise çalışmadığına ilişkin yazılı beyanını içeren belge,
7)Kurucu ile personel arasında yapılacak iş sözleşmesi.
D)Merkez hizmet binası için istenecek belgeler
1) Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği,
2)Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve binanın bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı,
3)Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki,
4)Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren fotoğraflar veya video CD/DVD/fotoğraf CD,
5)Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
6)Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor,
7)Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,
30 İŞ GÜNÜ
20 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme İşlemleri 1)Nüfus Kayıt Örneği,
2)İkametgâh İlmühaberi,
3)Çocuğa ait sağlık raporu,
4)Kira Kontratı,
5)Boşanma varsa mahkeme kararı,
6)Anne veya babanın çalıştığı işyerinden yazı,
7)Varsa diğer özel duruma ilişkin belgeler
1 AY
21 SOSYAL EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ 1)T.C kimlik numarası beyanı
2)Sağlık Raporu
3)Öğrenci Belgesi
4)Varsa Yeşil Kart Fotokopisi
5)Muhtarlıktan Fakirlik Belgesi
6)Özel Duruma İlişkin Diğer Belgeler
2 AY
22 ENGELLİ KİMLİK KARTI İLK BAŞVURUSU 1)Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Onaylı Örneği
2)Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3)2 Adet Vesikalık Fotoğraf
5 GÜN
23 KADIN KONUKEVİ İLK BAŞVURU 1)Başvuru Dilekçesi
2)T.C Kimlik Numarası Beyanı
3)Özel Duruma İlişkin Belge
4)Yönetmelikte Yer Alan Diğer Evraklar
1 GÜN
24 HUZUREVİ BAŞVURULARI 1)Dilekçe
2)T.C Kimlik Numarası Beyanı
3)Gelir Durumu Gösterir Belge Örnekleri
4)Sağlık Raporu
5)Özel Duruma ilişkin Diğer Belgeler
2 AY