- Bütçe Daire Başkanlığı
BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Bakanlık bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak ilgili birimlerle işbirliği halinde hazırlamak ve bütçe uygulamalarının bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını hazırlamak,

c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, bütçeye ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirleri üretmek,

ç) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Bütçe Uygulama Talimatları doğrultusunda yapılacak tüm bütçe işlemlerinde kullanılan e-bütçe sistemi yetkilendirmesi işlemlerini yürütmek,

d) İlgili mevzuat çerçevesinde; gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,

e) Bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak,

f) Bütçe uygulamaları konusunda üst yöneticilere ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

g) Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken bütçe ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Bakanlık mülkiyetinde ve kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazların mal yönetim dönemine ilişkin yıllık icmal cetvellerini düzenlemek, taşınır kesin hesabı hazırlamak,

h) İl Müdürlüklerinin ödenek ve yetki talepleri ile diğer iş ve işlemlerini merkezi olarak yürütmek,

ı) Başkanlık bütçesinden yapılan transfer ödemelerinin gerçekleştirme işlemlerini yürütmek,

i) Bakanlık bütçesinin TBMM’de görüşülmesi sürecinde Bakanlık faaliyetleri ile ilgili gerekli dokümanları hazırlamak,

j) Bakanlığın Nakit İhtiyaç Planını hazırlamak,

k) 1111 sayılı Kanun ile Başkanlığımıza verilen görevleri yürütmek, (1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 46’ncı maddesine göre toplanan bedellere ait ödemeler; 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3827 sayılı Bedelli Askerlik Uygulaması Kapsamında Toplanan Kaynağın Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine Dair Esaslara göre yürütülmekte olup, ödemelere yönelik aktarma işlemlerini yapmak.)

l) 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine göre Bakanlık bütçesine çeyiz hesabı devlet katkısı için konulan ödenekten karşılanmak üzere bankalardan gönderilen devlet katkısı ödeme başvurularını kontrol etmek ve ilgili bankaya aktarılmasına ilişkin gerçekleştirme işlemlerini yapmak.

m) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.