…
12 Aralık 2019, Perşembe Türkiye/Zonguldak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sürekli İşçi Alım İlanı (Zonguldak İl Müdürlüğü)


AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM KILAVUZU

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçi alınacaktır.

Bakanlığımız işçi ihtiyacının; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilenler arasından karşılanacaktır.
İşçi kadrolarına Türkiye İş Kurumu tarafından alınan başvurulardan 4 katı aday belirleme, kura çekimine ilişkin iş ve işlemler ile KPSS sıralaması Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce yapılarak listeler İl Müdürlüklerine gönderilecektir.

Belgelerin alınması, incelenmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi ve itirazların değerlendirilmesi ile atanacakların Bakanlığa bildirilmesi iş ve işlemleri İl Müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda işçi personel alım süreci Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

 

KPSS sıralaması ve kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını İl Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

Bu kapsamda adaylardan istenecek belgeler;

  • 1 adet kimlik fotokopisi,
  • Kimlik Bilgileri, Adli Durum, Askerlik Durumu (Erkek Adaylar İçin) ve İletişim Bilgileri için Beyan Formu (Beyan Formu örneği ektedir.),
  • Diploma fotokopisi (önlü arkalı) ve E-Devlet Sisteminden alınmış barkodlu mezun belgesi (İkisi bir arada verilecektir.), (Diplomanın aslı İl Müdürlüğü görevlisi tarafından görülerek, önlü-arkalı fotokopisi aslı gibidir onayı yapılacaktır.)
  • Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesi (KPSS kapsamındaki başvurular için KPSS P93 puan türünden altmış ve üzeri puan almış olmak),
  • Adayın başvuru yapmış olduğu ilanın özel şartında belirtilen sertifika. (Herhangi bir önlisans/ortaöğretim programından mezun olanlar için çocuk bakımı, hasta ve yaşlı bakımı, engelli bakımı ile ilgili sertifika)
  • Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi ve özel güvenlik kimlik kartı. (5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14'üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak)
  • Teknik Hizmet personeli olarak başvuru yapan ortaöğretim mezunu adaylardan varsa ateşçi belgesi veya kaloriferci belgesi. (Ateşçi belgesi veya kaloriferci belgesine sahip olanlar tercih sebebidir.)

 

BELGELERİN İNCELENMESİ

İl Müdürlüklerine gönderilen listede yer alan adaylardan istenilecek belgelerin incelenmesi; il müdüründen alınacak onay ile il müdürünce belirlenecek il müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında 2 (iki) üye olmak üzere 3 (üç) kişiden oluşacak İnceleme Komisyonu’nca yapılacaktır

İnceleme Komisyonu, adayın başvuru yapmış olduğu ilan bazında öğrenim düzeyi, mezun olduğu bölüm, cinsiyet ve özel şartlarda belirtilen nitelikleri Meslek Kollarına Göre İl ve Kontenjan Dağılımı Tablosundan teyit etmelidir. Meslek Kollarına Göre İl ve Kontenjan Dağılımı Tablosu duyuru ekinde yayımlanmıştır.

İnceleme komisyonu tarafından, evrakları eksiksiz teslim eden ve hazırlanan ilanda belirtilen şartları taşıdığı belirlenen adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız ve/veya ilgili İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Valilik Makamından alınacak onay ile “Sözlü Sınav Kurulu” il müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında, il müdürünce belirlenen meslek elamanı ve yöneticiler arasından belirlenecek 4 üye olmak üzere 5 kişiden oluşturulacaktır.

Sözlü sınav adayların başvurdukları hizmet alanına yönelik mesleki yetkinliklerine ve eğitim düzeylerine uygun yapılacaktır.

Adaylar sözlü sınavda, Mesleki Bilgi ve Becerileri ölçülerek 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirme Formu ektedir.

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayın soru numarası veya kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği cevap, 

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır. 

Sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.

Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulunca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız ve/veya ilgili İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Sözlü sınav sonuçlarının kesinleşmesi sonrasında sınavı asil sırada kazanan adaylar için daha sonra bildirilecek olan belgeler atama yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne atama teklif yazısı ekinde gönderilecektir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. 

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 3 (Üç) iş günü içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Asil adaylardan atama şartlarını taşımadığı tespit edilen, atama hakkından feragat eden, atanıp göreve başlamayan, belge teslim etmeyen gibi nedenlerle boş kalan kadrolara yedek adaylar arasından atama yapılmak üzere söz konusu durumun ortaya çıkması sonrasında istenilecek belgeler ve atama teklifi sıradaki yedek aday için aynı usulle yapılacaktır.

 

Öngörülen sınav takvimi

 

İŞÇİ PERSONEL ALIM SÜRECİ

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Bakanlığımızca Türkiye İş Kurumuna işçi ihtiyaçlarının bildirilmesi,

15.11.2019

 

İş ilanlarının İŞKUR başvuru sistemine tanımlanması ve sistemin başvuru alınacak hale getirilmesi,

18.11.2019

22.11.2019

Türkiye İş Kurumunca iş ilanının açılması ve adaylara 5 günlük başvuru süresi tanınması,

25.11.2019

29.11.2019

Açık iş sayısının dört katına kadar adayın belirlenerek son başvuru tarihini izleyen günden itibaren iki iş günü içinde, sınav yapmak ve/veya kura çekmek üzere Bakanlığımıza bildirilmesi,

02.12.2019

04.12.2019

Noter huzurunda kura çekilmesi, (Merkez)

10.12.2019

 

Bakanlık ve/veya İl Müdürlükleri internet sayfasından listelerin yayımlanması,

11.12.2019

 

Belge teslim işlemleri, (Mesai Saatleri içerisinde İl Müdürlüklerine yapılacaktır.)

12.12.2019

16.12.2019

Sözlü sınav yapılması, (İl Müdürlüklerince yapılacaktır.)

17.12.2019

20.12.2019

Sözlü sınav sonucunun açıklanması, (İl Müdürlüklerince)

24.12.2019

 

Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz, 3 Gün (İl Müdürlüklerine yapılacaktır.)

24.12.2019

26.12.2019

Kesin Sonuçların İlanı (İl Müdürlüklerince yapılacaktır.

 

27.12.2019

*Yönetmeliğin 17.maddesinde "(2) İşe alım sürecinin; kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurum tarafından gönderilen listelerin ulaşmasını müteakip yirmi gün içinde tamamlanması esastır." hükmü yer almaktadır.

 

 

Hak kazanan kişilerin listesini görmek için tıklayınız ...

Beyan formunu indirmek için tıklayınız ...